+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1392ساعت 2:22  توسط   | 
 

بخورات صحیح واصلی

 

یکی از شروط اساسی به اجابت رسیدن اعمال روحانی همین بخورات مربوط به هرعمل است که یکی ازشروط اساسی به اجابت رسیدن اعمال علوم غریبه وختوم واذکاراست که مفصلاآنرا تشریح می کنم.

 بخوردراصل نوعی غذا بعنوان پیش کش برای پذیرایی ازخدام وملوکی است که شماآنهارا بادعانویسی یااحضارات یاختوم واذکار درمحل خوددعوت می کنید!

 ارتباط باخدام وملوک وتعامل واحترام به آنها بایدهمیشه دوطرفه باشدتا بارضایت خاطر،کارشماراانجام دهندوبه شماآسیبی نرسانند.درغیراینصورت وقتی یک طرفه باآنهابرخوردمی کنیدیابه زورواجبارآنهارا وادار به انجام کارتان می کنیدمطمئن باشیدکه دراولین فرصتی که پیدامی کنندبه شمایاخانواده تان ضربه می زنند!

 فعلا بدانیدکه بخوریکی ازشروط اصلی اجابت خدام وملوک می باشد.وبدون بخورات صحیح ومخصوص هردعایا احضار،اجابت تامه حاصل نمی شود!

 

علت راه اندازی سایت بخورات

 

متاسفانه درایران بخورات وموادعطاری رابه خوبی به مردم ارائه نمی کنندوجای تاسف است که دراکثرقریب به اتفاق شهرهای ایران بخورات وموادعطاری وگیاهی بصورت غلط یا بانامهای اشتباه دیگربه مردم عرضه می شوندومردم چون ازاین امراطلاع ندارندازدستورات صحیح هم بخاطر اشتباه بودن بخورات وموادعطاری نتیجه نمی گیرندیانتیجه اشتباه عایدشان می شود!!!

 مثلا همین مسک که درجلداول برای تهیه محلول روحانی دستورآن راداده ایم،واقعا برای خیلی ازخوانندگان تبدیل به معضل بزرگی شده بود.یاعطاریهای به آنها می گفتندکه اصلا اسم چنین چیزی رانشنیده اندیااصلا چنین چیزی وجودنداردویامشک رابه جای مسک به آنهاغالب کرده اندیا حتی فراترازآن، مصطکی ونوشادررابخاطر شبیه بودن،بجای مسک به آنهافروخته اند!!!


 

 درتحقیقاتی که بنده درشهرهای مختلف پیرامون این مشکل داشته ام فهمیدم که یااین بخورات درهمه جای ایران یافت نمی شوندویااینکه به اسمهای دیگری عرضه می شوندکه جالب اینجاست اکثراسمهایی که برای بخورات گذاشته اندغلط وبی مسما می باشد.

 عزیزان بدانیدکه اسامی 99درصدازبخورات عربی است ومرکزاستحصال آنهاکشورهای عربیست ومن درعجبم که چطوراسامی این بخورات رادرایران به نامهای غلط یانامهای دیگرعوض کرده اند؟؟؟!!!

 اسامی تمام این بخورات عربیست وبعنوان نمونه برخی ازپرکاربردترین آنهارااسم می برم.

 صندل- سندروس- عود- جاوی- لبان- قرنفل- مصطکی – کافور- حرمل – میعه سایله – میعه ناشفه – کندر- جاوی – عود ند – تمرحنا- برقوق – دارصینی – کزبره – کمون – فلفل- شب یمانی- صبر- کبریت اصفر- محلب – دم الاخوین – صمغ – علک – مر مکی – سداب – عودالصلیب – حلتیت – فاسوخ مغربی- طرفا- تفاح الجن- قطران و.........

 تمام این دلایل باعث شدکه بعدازچندسال،این سایت را راه اندازی کنیم تا:

 اولا: بخورات صحیح واصل رادراختیارمردم قراردهیم.

 

ثانیا: جلوی سودجویی هاوکلاهبرداریهای افرادسودجورا بگیریم.

 

ثالثا: با قیمت بسیارپایین ومنصفانه بخورات رادراختیارخوانندگان قراردهیم.

 

 ازبخورات لازم درکتاب (مجربات باقر)فعلا اینها دراین سایت باقیمت بسیارپایین عرضه می شود:

 1- مسک اصل خارجی(باکیفیت بسیاربالا)

 دربسته های کوچک ۴۰گرمی که برای استفاده به مدت ۱۰ سال کافیست!!! تعجب نکنید برای هرشیشه گلاب معمولی بایک مثقال زعفران ۵ گرم مسک باکیفیت وعطردارکافیست!وهمین مقدارمحلول روحانی بااین مقادیرمذکور برای یکسال یا بیشترکفایت می کند.یعنی اگر ۴۰ گرم را به 4 تقسیم کنید می شود ۱۰ واین مقداربرای ۱۰ سال کافیست حتی اگرروزوشب بخواهید بااین محلول دعا بنویسیدبازهم کفایت می کند.

 2- عود مایع اصلی

 که برای معطر وخوشبو کردن خیلی ازدستورات همراه کردنی مثل جدول خوش شانسی وجدول چشم زخم یاخیلی ازدستورات دیگردرکتابهای قدیم وجدید مولف لازم وضروریست.چون باعث جلب ارواح طیبه وخدام مثبت می شودواثردستورات راچندین برابربیشترازحالت عادی می کند.که یک شیشه کوچک 10گرمی آن برای حدود300باراستفاده کافیست!

 

قیمت مسک ۱۰۰۰۰ تومان

 قیمت عودمایع ۱۰۰۰۰تومان

 هزینه ارسال به شهرهای مختلف کشور باپست پیشتاز برای یکی ازآنها یا هردو باهم ۳۰۰۰تومان است.دقت کنید هزینه ارسال تکی با هزینه ارسال تا 5عدد یک هزینه می باشد.

  برای درخواست هرکدام می توانید باشماره زیرتماس گرفته تاهماهنگی لازم جهت ارسال سفارش صورت پذیرد

 

توجه

 درصورت سفارش عود مایع ومسک همراه با کتاب مجربات باقر،هزینه پست مسک وعودمایع ساقط می شودونیازی به واریزمبلغ ۳۰۰۰تومان هزینه پستی نیست وهمان هزینه پست کتاب کفایت می کند!!!

 

  


 

شماره تماس:

09388369520 

 

 

 *******************************************************************************

بخور جامع 1

(بخوری اسرار آمیز جهت اهل علوم غریبه )

همانطور که دربالا توضیح داده ایم،بخوریکی ازعوامل موفقیت اعمال علوم غریبه ودعا نویسی می باشد.وجود بخور مختص هرعمل برای موفقیت آن عمل صددرصد الزامیست وبدون آن دعا یا به اجابت نمی رسدویااینکه نتیجه دلخواه کسب نمی شود!!!

مثلا شما می خواهیدبرای کسی عمل محبت وجلب انجام دهید.درصورتی که می خواهید عملتان موفقیت آمیزباشد بایدچندین موردرارعایت کنید:

1- عمل محبت وجلب صحیح

2- دانستن وقت وساعت نوشتن

3- بخور مناسب عمل وکوکب وکوکب و طالع شخص!!!

مورد 1 و2 واضح است اما مورد 3 نیازبه تامل دارد.خیلی وقتها شما نمیدانید که اسم واقعی شخص ویااسم مادراو چیست ویااطلاعاتی ازقبیل زمان تولد وروز تولد وساعت تولد ومکان تولد اوراندارید تا ازاین طرق کوکب و طالع آن شخص را حساب کنیدوبفهمید که کوکب و طالع آن شخص چیست وبخورکوکب و طالع او چه می باشد؟؟؟

خیلی ها اعمال محبت وجلب وتهییج انجام می دهند ولی چرا موفق نمی شوند!چونکه نمی دانند که باید برای هرشخصی درکوکب و طالع مخصوص به او عمل را انجام داد وبخورآنرا سوزاندتا دقیقا وسریعا برروی او تاثیرگذارد ونتیجه مطلوب حاصل شود.

خب حالا گیریم که کوکب و طالع شخص را هم شناختیم،ازکجا بدانیم که آنرا درست حساب کرده ایم؟؟؟ چون قاعده های متفاوتی برای حساب کوکب و طالع هرشخص وجود دارد! ازکجا می فهمید که کدام صحیح است؟؟؟

بالفرض هم که فهمیدید که کوکب و طالع شخص چیست ازکجا می دانید که بخور صحیح هرکوکب و طالع چیست؟؟؟ چون درکتب علوم غریبه صدها مورد بخورات متفاوت ذکر شده اند! اگر همه اینها صحیح بودند پس چرا اعمال خیلی از اشخاص به اجابت نمی رسد؟؟؟

پس راه حل چیست؟؟؟ آیا همه اینها دروغ هستند؟؟؟آیا همه اینها غلط اند؟؟؟ آیا راه حلی هست؟؟؟

باید به عرضتان برسانیم که خیلی ازاین بخورات مذکور درکتب، کاملا دروغ وبی پایه واساس وبالفرض صحیح بودن آنقدر درکتابها دستکاری کرده اند که کمترکسی نسخه های اصلی وصحیح رادراختیار دارد!!!

خیلی وقتها دستورالعملهایی غیرازمحبت وجلب دراعمال مختلف ذکر کرده اند ولی بخورآنرا اسم نبرده اند! خب ازکجا باید بفهمید که مثلا فلان دستور احضار وعزیمت چه نوع بخوری لازم دارد؟؟؟ یا اینکه بخواهید عمل دفع نحوست وشر وچشم زخم یا جن وبیماری وسحرراازشخص با یک عمل احراقی دور کنید خب چه بخوری باید بکارببرید که مناسب عمل احراق برای هرنوع شخصی باشد؟؟؟

خیلی وقتها به اعمالی نابی مثل جلب نفقه غیبی وفتح الکنوزوطرد الارصاد وامثال آنها برخورد می کنید ولی چون نمیدانید بخور آنها چیست بنابراین اصلا نمی توانید ازآنها بهره ببرید!!!

خلاصه بگوییم تا بخورصحیح را بکارنبرید مطمئن باشید اجابت درست وحسابی دراعمال علوم غریبه نخواهید داشت وهمیشه اعمالتان ناقص خواهد بود!!!

خوشبختانه در علوم غریبه همیشه روشهای میانبر وصحیحی وجود دارد که کمترکسی ازآن با خبر است واگر هم باشد آنرا فاش نمی کنند تا هرکسی نتواند ازآن استفاده کند!

ولی دراینجا نوعی بخور جامع رابرایتان فاش وعرضه می کنیم که جزو اسرار عجیب ومجرب وقاطع درعلوم غریبه است. این تک بخورهمانندآچار فرانسه ! درتمام موارد زیر کاربرد داردوکاملا مجرب است وازبزرگان علوم غریبه به ما رسیده وتمام موارد زیرراشامل می شود.

1- بخور هر 7 کوکب (شمس – زهره – عطارد- قمر- زحل – مشتری – مریخ) (شامل 7 نوع بخور)

 

2- بخور هر 12 طالع وبرج (حمل – ثور- جوزا – سرطان- اسد- سنبله – میزان- عقرب- قوس- جدی- دلو- حوت ) (شامل 12 نوع بخور)

 

3- بخور 7 ملک علوی (آسمانی) هفته ( روقیائیل- جبرائیل – سمسمائیل – میکائیل – صرفیائیل – عنیائیل- کسفیائیل ) (شامل 7 نوع بخور)

 

4- بخور 7 ملک ارضی(سفلی) ( مذهب – مره – الاحمر- برقان – شمهورش- زوبعه – میمون ابانوخ ) (شامل 7 نوع بخور)

 

5- بخور 28 منزله قمر (شرطین- بطین – ثریا- دبران – هقعه – هنعه- ذراع -  نثره – طرفه- جبهه – زبره – صرفه – عوا – سماک – غفر- زبانی – اکلیل – قلب – شوله – نعائم- بلده – ذابح- بلع – سعود- اخبیه- مقدم – موخر- رشا ) (شامل 28 نوع بخور)

 

6- بخور همه انواع اوفاق عادی وخالی القلب وخالی الجنب وذوالکتابه

 

7- بخوربدل برای همه ایام  دعوت برهتیه (شامل 7 نوع بخور)

 

8- بخور تمام طلاسمات کواکب (شامل 7 نوع بخور)

 

9- بخور تمام سنگهای واحجار ونگین های کریمه 

 

10- بخور طرد شر ودفع نحوست ازمنازل ومغازه ها

 

11- بخور ازدیاد رزق و روزی

 

12- بخورات دفع بیماریهای روحی وجسمی

 

13- بخور احضار ملوک واعوان 11 گانه  لمقفنجل جهت جن گیری وصرع

 

14- بخور دعوت فاطمه سحابیه

 

15-  بخور دعوت ابی جناح الطیار

 

16-  بخور دعوت لاهوتیه

 

17- بخور دعوت یاقوتیه

 

18-  بخور ریاضت اسماء الحسنی

 

19-  بخور دعوت بدوح

 

20-  بخور دعوت آصف بن برخیا

 

21- بخور برای دعوت 28 حرف

 

22-  بخور دعوت سید کهیال خادم اسم (الله)

 

23- بخور دعوت کهیعص وحمعسق جهت تمام تصاریف خیر

 

24-  بخور اعمال عقد اللسان (زبان بند)

 

25-  بخور دعوت مشطلیخیه (جهت اجابت همه اعمال)

 

26-  بخور دعوت تیجان (بشمخ)

 

27-  بخور دعوت غزالی (دعوت جامعه کبیره) (شامل 7 نوع بخور)

 


چون هدف از راه اندازی این سایت سه مورد زیر می باشد :

اولا: بخورات صحیح واصل رادراختیارمردم قراردهیم.

ثانیا: جلوی سودجویی هاوکلاهبرداریهای افرادسودجورا بگیریم.

ثالثا: با قیمت بسیارپایین ومنصفانه بخورات رادراختیارخوانندگان قراردهیم.

 

بنابراین مطمئن باشید که اگر دست بعضی ازعطاری ها سودجوبه این بخور اسرار آمیز برسد آنرا مثقالی صدها تومن به مردم می فروشند وبرای همین است که ما راز این بخور ترکیبی واجزای آنرا فاش نمی کنیم تا مبادا مورد سوء استفاده اشخاص بی انصاف وسودجویان حرام خورقراربگیرد.

بااین بخور جامع وکامل شما دیگر نیازی به صرف هزینه های گزاف وبالا جهت خرید انواع بخورات را ندارید وهمینطور خیلی ازاجزای این بخور اصلا درایران وجود ندارد وازکشورهای عربی وهند وارد می شودکه مطمئنا تهیه آنها برای هرکسی مقدورومیسرنیست!

1- این بخور در بسته های 200 گرمی عرضه می شود.

2-  برای هرعملی کوچک شما به نصف قاشق چایخوری ازاین بخور نیاز داریدودراعمال بزرگ به یک قاشق چایخوری سرصاف نیازدارید که 200 گرم ازاین بخور،معادل بیش از 100قاشق چایخوری می باشد که برای حدود 100 عمل روحانی کافیست!!!

 


*******************************************************

تهیه انواع بخورات در علوم غریبه

به دنبال استقبال عزیزان ازبخورات ارائه شده،تصمیم گرفتیم تا خدمتی دیگر به عزیزان اهل این علوم ارائه کنیم وبخورات صحیح ودرجه یک را باقیمت پایین تر عرضه کنیم چون یا این بخورات درهمه شهرها یافت نمی شوند واگرهم یافت شوند به قیمتهای بسیاربالایی فروخته می شوند وازطرف دیگر بدلیل ناآشنا بودن اکثرمردم به نوع بخورات،برخی فروشنگان بی انصاف مواددیگری را به مردم قالب می کنندکه همین امر باعث نتایج معکوس دراعمال می شود!!!

به اندازه کافی درمورد تاثیر بخورات دراعمال درقسمتهای بالا توضیح داده ایم ونیازی به تکرارمطالب نیست.فقط دراینجا قسمتی ازاسادمی بخوراتی که ارائه می کنیم را خدمتتان عرض می کنیم.

۱- بخورجاوی سیاه

۲- بخور جاوی سفید

۳- بخور جاوی قرمز

۴- سندروس

۵- مصطکی

۶- لوبان

۷- لبان ذکر

۸- لبان انثی

۹-صمغ عربی

۱۰- علک الرومی

۱۱- فلفل شُکُم (جهت اعمال محبت وتهییج)

۱۲-  جاوی تناصری

۱۳- کبابه صینی

۱۴- حلتیت (حنتیت)

۱۵- مُر مکّی

۱۶- صبر

۱۷- صندل احمر

۱۸- صندل ابیض

۱۹-  میعه سایله

۲۰- میعه ناشفه

۲۱- فاسوخ مغربی

۲۲- شب یمانی

۲۳- محلب

۲۴- عود الصلیب

۲۵- شب یمانی

۲۶- زاج سفید

۲۷- زاج آبی

۲۸- تفاح الجن

۲۹- قطران مایع

۳۰- قطران جامد

۳۱- مقل ازرق

۳۲- عنبر اشهب (جهت احضارات تجسدی)

۳۳- عنبر اسود (جهت احضارات سریع)

۳۴- ودهها نوع بخور دیگر

 

جهت سفارش و یا تهیه این بخورات یا بخورات متفرقه دیگر،

تلفنی تماس بگیرید

09388369520مولامنصور(مطالب فوق برگرفته ازنوشتاردوست واستادعزیزم باقرمیباشدباتغییراتی لازم ازبنده که ضروری بود)

+ نوشته شده در  شنبه سوم تیر 1391ساعت 6:15  توسط   | 
بسم الله الرحمن الرحیم باتوجه نامهای ناشناخته بعضی ازبخورات درکتب علوم غریبه وکتب داروهای گیاهی اینجانب آمادگی خودراجهت تهیه کلیه بخورات موردنیازوارسال پستی به داخل وخارج از کشوراعلام میدارم منتظرجواب خوانندگان هستم  بسم الله الرحمن الرحیم نظرا  لوجودبعض اسماء البخورات الغیرمعروفه فی کتب الروحانیات وکتب طب الاعشاب اعلن استعدادی  لتهیئة وارسال جمیع انواع البخورات الی الطالب بواسطة البریدحیثماکان بانتظارالردود              

+ نوشته شده در  شنبه سوم تیر 1391ساعت 3:13  توسط   |